Showing posts with label Covid-19. Show all posts
Showing posts with label Covid-19. Show all posts

Tuesday, August 18, 2020

Shala Swachhta Gunak- Gujarat

 નમસ્કાર મિત્રો હાલમાં સરકાર દ્વારા શાળા સ્વચ્છતા ગુણાંકની એક એપ્લિકેશન અને એક પોર્ટલ બહાર પાડવામાંઆવેલ છે. જેમ રાજ્યના દરેક શિક્ષકોએ 2 પ્રકારની તાલીમ લેવાની છે.
આ તાલીમનું આયોજન રાજ્ય સરકાર દ્વારા UNECEF સાથે મળીને કરવામાં આવ્યું છે જેમાં દરેક શિક્ષકે ઇ-મોડયુલ દ્વારા વોશ અને કોવિડ-19 ની તાલીમ લેવાની છે.
આ તાલીમમાં બે પ્રકારના પ્રૉબ્લેમ આવે છે જેમાં એક છે કે ગુજરાતી ભાષા સરખી રીતે વાંચી શકાતી નથી અને બીજી એ કે અમુક શિક્ષકોએ તાલીમ સફળતા પૂર્વક પૂર્ણ કર્યાં બાદ જ્યારે પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરે તો એમાં નામ આવતું નથી. આ બંને પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન માટે એક વીડિયો આવેલ છે જે જોવાથી કદાચ આપ આપની મુશ્કેલી દૂર કરીને સફળતા પૂર્વક તાલીમ પૂર્ણ કરી શકશો.


વિડિઓ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Sunday, April 12, 2020

Covid-19 Question Answer Part-2


By Yuvrajsinh Jadeja

What is fun? What is joy? How to find happiness How to feel happiness? Every man wants to have fun. No one likes to be depressed, sad, depressed, frustrated, angry. We all know the definition of life. We also know a little bit about when, why and with whom to have fun. The problem is, we can't have fun! Something happens to something that gets in the way of fun. Sometimes there is no time, there is no time when there is no mood, there is no company when there is a mood. If there is a company, it does not flush with each other. If you have decided that today is just a matter of having fun, it cannot happen. Suddenly something happens and water reverts to what is supposed to happen
.We have prepared a fun frame of mind. Even minor changes or problems can cause all our fun to vaporize. This is a story of a young man. One of his dreams was to do scuba! Watching the videos of the scuba diver, the sight of colorful fish floating in the bottom of the ocean would have been a sight to behold! One time he planned to go on a beach with friends. To her delight, Scuba's dream was about to come true. Reached the beach with friends. Suddenly the atmosphere changed as we approached the coast. The torrential downpour began to rain. The sea became stormy. In such circumstances, there is a risk of scuba diving, said the scuba dweller. Scuba won't happen! The young man got disturbed. There was sadness on his face. The words of friends started to say that the whole plan bed was gone. My mood was off. Hearing this, his friend asked, "Why does the mood stop?" If Scuba didn't happen then no! Other than that, here's another! Looking For All Friends! The resort has a nice fun disco bag! Let's dance! No, I don't want to come, you dance! Sit in a chair near a corner table with a swollen mouth! He looked right around the faces of all the people dancing! Everyone was dancing forgetting about everything! He wondered, why can't I forget anything? Why am I sitting sad? Why do I lose the fun I see in the face of what is not fun? At the same time the friend pointed out, Come on man, Just enjoy the dance! He got up and started dancing! Everything is forgotten in the hour! Our problem is, we're holding on to a lot! We also hold on to our thoughts and knees. Don't quit! Fun is often just a change of mood. If the mood is not good, even if there is a paradise there is no fun! We have to decide whether to raise heaven or create hell around us!
Enjoyment is not explained to all. Many people take off there after moving around. Those who have to find the problem have to find it. Where in the world are the shortages of problems and issues? If one search is found thousands will be found. This is very true of a person. One time he went hiking with the family on an ice mountain. Temperature was in minus degrees. Checked into the hotel. The brother went to the bathroom and saw that the shower was closed! He took over the entire hotel. It goes a little? The service of such an expensive hotel is so absurd! The husband said, "You came here for a bath?" Are you in such a cool bath? Why Do Wrong Bread? What a great atmosphere, enjoy it! The brother was upset with his wife too! Do not say between you! I'm not wrong. The wife said very kindly, Your word is true, but not good. Don't ruin your mood. Once you quarrel, you will not like anything. After the shower you will find another problem. Come to have fun then make fun! Not many people have the fun to have fun! At times, it may seem like fun to do! Such people themselves are not fun, they do not allow others to have fun. A person who cannot make fun of himself can never make fun of another! Fun is not even a small virtue! One who finds it fun to have fun even finds it fun!

Saturday, April 11, 2020

Covid-19 Question Answer Part-1


Covid-19 Question answerby Yuvarajsinh Jadeja 


This is a story of a girl. Completed college. It was selected for the job in the campus interview. She did her job with integrity and integrity. His boss was a strange brain. He was always looking for achance to knock it down, for whatever reason. There was a WhatsApp group from the office club. It used to be talk of work. If a girl writes anything, her boss responds badly to her. You do not understand anything! Sometimes they even use words like flowers or idiots! The girl doesn't answer anything bad. Sorry or write down that I care more.Eventually the girl got a new job. He had to quit his job in a few days. Even if he had to leave, his boss would write about it in the group. 
After reading all this, the girl's colleague once told her, "Now you have to go." Now why do you listen to it? Answer it by 
shrugging it off. If you have a mind, you can give it two or two periods! He is not going to spoil you anymore. Listening to Clig, the girl said, "No, my parents didn't teach me that!" Being lightweight means we won't be light!
The girl shared an experience with her father. We were traveling on a train with the family. A man was sitting badly in the seat in front of us. Only by looking at it does it know that this is a bad guy. One time he deliberately hit his leg with my daddy and then he quarreled on his own. You don't feel like sitting. Does it make sense? He was speaking. My daddy called him sorry. Took their feet up At one point I had even thought that my daddy was cowardly. No listening though. This thing was blowing in my mind. After we arrived at the station, I told Daddy, why did you tolerate it? You needed to fight!
Daddy, listening to me, said, son, if we are a man at the lowest level, he will not go down! We maintain our pride. Where do we have any long association with it? At some point in life, too, such people wander. We are not meant to be like that, we are meant to be! It is not a matter of defeat, no matter who is weak or who is not powerful; This is what Daddy's saying has helped me deal with this boss. It's been a few days now. Jobs will be changed, so they have to be exempt from the same page. So far I have not given up my grace so why lose my pride in going now?
We often get the idea of ​​showing it after someone's behavior. There is also a class like that. We hear in many people's words that we are good with good, but with bad it comes to me like that! This is not difficult to do. At worst we have to be good if we are good. One of the girls' inlaws was of a strange brain. I wanna talk. The relative once told the young woman, "You show it too!" The young lady said, "Yes, I will show it, but my nephew!" I have my nephew. My nobility is very dear to me. I don't want to lose it.
There is a lot of difference between sitting down and moving deliberately. A person is silent when he is not able to speak, and the silence that is being spoken when he is able to speak is the true understanding. One recent incident is the Divorce. One spouse was divorcing. The girl was tortured by her husband and father-in-law. The families of the two met for the last time. One of the wife's relatives told her, "You should book, whatever comes to mind." There was nothing left. Don't get this opportunity again. When the girl came to speak, she said, "Our food is probably enough." Now when I am separated, there is no bitterness in my mind. I apologize if I have made a mistake. I also want to forget who was involved in what happened. Wish you all a happy life. When you hear this, it may even be thought that this is not possible. There is no need to be so good. The truth is, not all can be so good, but there are people in the world who just give up. Most of the time we do not release anyone, but we are free from many prejudices.