Showing posts with label Home Learning. Show all posts
Showing posts with label Home Learning. Show all posts

Friday, September 25, 2020

Home Learning of 26th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 26/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેકટ યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️ધોરણ-3 પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્ય*

https://youtu.be/OkCtku2CUqA


*✍️ધોરણ-4 પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્ય*

https://youtu.be/IcLZYtWOEhk


*✍️ધોરણ-5 પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્ય*

https://youtu.be/F0iuSI1cv8M


*✍️ધોરણ-6 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/9w7MfgoTE80


*✍️ધોરણ-7 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/52xCIkITxi4


*✍️ધોરણ-8 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/Ljla-JHIRWE


*✍️ધોરણ-10 વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/5aGzKjGc90w


*✍️ધોરણ-12 રસાયણ વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/iHNMJW1Xk34


*📚📚🙏🙏🙏🙏📚📚*

Thursday, September 24, 2020

Home Learning of 25th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 25/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેકટ યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️ધોરણ-3 ગણિત*

https://youtu.be/C-VXm_vPzMI


*✍️ધોરણ-4 ગણિત*

https://youtu.be/FNn9s9R3vlQ


*✍️ધોરણ-5 ગણિત*

https://youtu.be/_3H7Ffi4dL8


*✍️ધોરણ-6 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/9_ub8fysERA


*✍️ધોરણ-7 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/9-_AJu2cxxc


*✍️ધોરણ-8 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/QgZk7a83zlU


*✍️ધોરણ-10 વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/r4CBcFppi1o


*✍️ધોરણ-12 રસાયણ વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/ktMQ8qzTLFw

Wednesday, September 23, 2020

Home Learning of 24th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 24/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેકટ યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️ધોરણ-3 ગુજરાતી*

https://youtu.be/1DoNIk39X-o


*✍️ધોરણ-4 ગુજરાતી*

https://youtu.be/EScD92AtnHQ


*✍️ધોરણ-5 અંગ્રેજી*

https://youtu.be/ppmZYgjO_OA


*✍️ધોરણ-6 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/w3Lvz28ZMVo


*✍️ધોરણ-7 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/spqH4OdevpE


*✍️ધોરણ-8 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/XNP5LPzpKDs


*✍️ધોરણ-10 વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/gAjoBmbSw3E


*✍️ધોરણ-12 રસાયણ વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/nMGc6uZT2LA


Tuesday, September 22, 2020

Home Learning of 23rd September 2020

 *✍️🔰📚તા. 23/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેકટ યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️ધોરણ-3 પર્યાવરણ*

https://youtu.be/3-Y8Cje5c5o


*✍️ધોરણ-4 પર્યાવરણ*

https://youtu.be/yTNKJfG8_WY


*✍️ધોરણ-5 ગણિત*

https://youtu.be/_1GL-oUoNAU


*✍️ધોરણ-6 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/efHUC7pjN1g


*✍️ધોરણ-7 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/72eiV3e4pEs


*✍️ધોરણ-8 અંગ્રેજી/हिन्दी*

https://youtu.be/PdcXOs_DJvQ

*✍️ધોરણ-10 વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/cwCzKK5J5sA


*✍️ધોરણ-11 જીવ વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/WxL1y3BXFvI


Monday, September 21, 2020

Home Learning of 22nd September 2020

 *✍️🔰📚તા. 22/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેકટ યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️ધોરણ-3 ગણિત*

https://youtu.be/QUrVFPX7NUg


*✍️ધોરણ-4 ગણિત*

https://youtu.be/bFgp4tBj_f0


*✍️ધોરણ-5 हिन्दी*

https://youtu.be/P4SfhWVbswk


*✍️ધોરણ-6 સંસ્કૃત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/rdPy7h3XhN8


*✍️ધોરણ-7સંસ્કૃત/हिन्दी*

https://youtu.be/K8jMK7SJ_WY


*✍️ધોરણ-8 સંસ્કૃત/વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/mbqvq1Wrktg

*✍️ધોરણ-10 ગણિત*

https://youtu.be/UQLM2QVhlrQ


*✍️ધોરણ-11 જીવ વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/ne7nW4owCdg


Sunday, September 20, 2020

Home Learning of 21st September 2020

 *✍️🔰📚તા. 21/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️ધોરણ-3 ગુજરાતી*

https://youtu.be/yusSTLtec1E


*✍️ધોરણ-4 ગુજરાતી*

https://youtu.be/H9StYT2JtRQ


*✍️ધોરણ-5 ગુજરાતી*

https://youtu.be/3GEHWCTmcq8


*✍️ધોરણ-6 સંસ્કૃત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/-BZeUe757uU


*✍️ધોરણ-7સંસ્કૃત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/8dkv13W1HoM

*✍️ધોરણ-8 સંસ્કૃત/વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/0E_DLyFj8HI


*✍️ધોરણ-10 ગણિત*

https://youtu.be/dhQ2D3oiQcU


*✍️ધોરણ-11 જીવ વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/v6htAYiKMv4


*📚📚🙏🙏🙏🙏📚📚*

Saturday, September 19, 2020

Home Learning of 19th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 19/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽*


*✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️ધોરણ-3 પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ*

https://youtu.be/icSCzHZ5tdo


*✍️ધોરણ-4 પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ*

https://youtu.be/O5jbFw8Ma3I


*✍️ધોરણ-5 પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ*

https://youtu.be/6RQhJ5ct0xs


*✍️ધોરણ-6 સામાજિક વિજ્ઞાન/ગુજરાતી*

https://youtu.be/qlrjo_-eeJ0


*✍️ધોરણ-7સંસ્કૃત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/wSJCBSR2QRk


*✍️ધોરણ-8 ગણિત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/q5xB-03hOuo

*✍️ધોરણ-10 અંગ્રેજી*

https://youtu.be/eLAbCl-Dj-Y


*✍️ધોરણ-12 અંગ્રેજી*

https://youtu.be/oJULDqvf0g0


Thursday, September 17, 2020

Home Learning of 18th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 18/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️ધોરણ-3 ગણિત*

https://youtu.be/I3GZRDprMIo


*✍️ધોરણ-4 ગણિત*

https://youtu.be/OJ0PJ45dTJs


*✍️ધોરણ-5 પર્યાવરણ*

https://youtu.be/OBn5o98RjRw


*✍️ધોરણ-6 સંસ્કૃત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/GDrAe2PHQLw


*✍️ધોરણ-7સંસ્કૃત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/D11OjwxW_3Y

*✍️ધોરણ-8 સંસ્કૃત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/7i9mWkvb5fI


*✍️ધોરણ-10 અંગ્રેજી*

https://youtu.be/CzY6b_dELyY


*✍️ધોરણ-12 અંગ્રેજી*

https://youtu.be/_kF6xkZn-hIWednesday, September 16, 2020

Home Learning of 17th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 17/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેકટ યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️ધોરણ-3 ગુજરાતી*

https://youtu.be/9twmYD_jMMo


*✍️ધોરણ-4 ગુજરાતી*

https://youtu.be/lj99yPSQQmU


*✍️ધોરણ-5 અંગ્રેજી*

https://youtu.be/J8op0jZZuHc


*✍️ધોરણ:6 हिन्दी/ગુજરાતી*

https://youtu.be/jbWQ4WMvsOM


*✍️ધોરણ-7 ગણિત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/PlFQukTr0rc


*✍️ધોરણ-8 વિજ્ઞાન/ગુજરાતી*

https://youtu.be/Hj5aObcnkck

*✍️ધોરણ-10 વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/NnnVzl8BGSc


*✍️ધોરણ-11 અકાઉન્ટ(નામાનાં મૂળતત્વો)*

https://youtu.be/1I2DRdOpteU


*📚📚T-Education📚📚*

Tuesday, September 15, 2020

Home Learning of 16th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 16/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️ધોરણ-3 પર્યાવરણ*

https://youtu.be/KGBDNv7hbtw


*✍️ધોરણ-4 પર્યાવરણ*

https://youtu.be/f-tiPuJ2q-o


*✍️ધોરણ-5 ગણિત*

https://youtu.be/v4WMlTYcEFU


*✍️ધોરણ:6 સામાજિક વિજ્ઞાન/ગુજરાતી*

https://youtu.be/6IfuhNXNnGM


*✍️ધોરણ-7 સામાજિક વિજ્ઞાન/ગુજરાતી*

https://youtu.be/OaeWwanj3po


*✍️ધોરણ-8 સામાજિક વિજ્ઞાન/ગુજરાતી*

https://youtu.be/RuD3J5_21No

*✍️ધોરણ-10 વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/eSEDtbUAkrc


*✍️ધોરણ-11 અકાઉન્ટ(નામાનાં મૂળતત્વો)*

https://youtu.be/YVrpZTQt00k


Monday, September 14, 2020

Home Learning of 15th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 15/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️🔰📚ધોરણ-3 ગણિત*

https://youtu.be/6JdGTqfvtc4


*✍️🔰📚ધોરણ-4 ગણિત*

https://youtu.be/mQ77wNFeYL0


*✍️🔰📚ધોરણ-5 हिन्दी*

https://youtu.be/w8hZYufiNvI


*✍️🔰📚ધોરણ:6 ગણિત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/6NtJLsDLmHg


*✍️🔰📚ધોરણ-7 ગણિત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/v8CuX2BliMU

*✍️🔰📚ધોરણ-8 ગણિત/ગુજરાતી*

https://youtu.be/z9NQD_gnEcc


*✍️🔰📚ધોરણ-10 વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/w2uglb6zyRE


*✍️🔰📚ધોરણ-11 અકાઉન્ટ(નામાનાં મૂળતત્વો)*

https://youtu.be/kmekLvy9sW0


Sunday, September 13, 2020

Home Learning of 14th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 14/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️🔰📚ધોરણ-3 ગુજરાતી*

https://youtu.be/DCgx-SbLcMY


*✍️🔰📚ધોરણ-4 ગુજરાતી*

https://youtu.be/QYyKF51javM


*✍️🔰📚ધોરણ-5 ગુજરાતી*

https://youtu.be/BDOYOopsmN0


*✍️🔰📚ધોરણ:6 વિજ્ઞાન/હિન્દી*

https://youtu.be/nkGNVCU43c8


*✍️🔰📚ધોરણ-7 વિજ્ઞાન/હિન્દી*

https://youtu.be/fG2wFkvin5A

*✍️🔰📚ધોરણ-8 વિજ્ઞાન/હિન્દી*

https://youtu.be/r5XUYbBISNc


*✍️🔰📚ધોરણ-9 ગણિત*

https://youtu.be/cZuVUrT-eO8


*✍️🔰📚ધોરણ-11 એકાઉન્ટ(નામાનાં મૂળતત્વો)*

https://youtu.be/JkS2qsClzMgSaturday, September 12, 2020

Gujarat Virtual School Problem Solution

*✍️🔰📚તા. 13/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽*


*✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️🔰📚ધોરણ-9 ગણિત*

https://youtu.be/C7BowMl7sz8


*✍️🔰📚ધોરણ-12 જીવ વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/moWagoJ7x00


========================


*✍️નોંધ: ધોરણ: 1 થી 8 હોમ લર્નીગમાં તારીખ: 13/09/2020 રવિવારની રજા છે*


 *✍️🔰📚ગુજરાત વર્ચ્યુઅલ શાળા(GVS) પ્રોબ્લેમ નું સોલ્યુશન**✍️વિદ્યાર્થીઓના મુંઝવતા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ*


📚Student Difficult Problem Solution *ધોરણ: 9 વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/6-X6KvC4JtE


📚Student Difficult Problem Solution *ધોરણ: 9 ગણિત*

https://youtu.be/LlN54J4sLcM


📚Student Difficult Problem Solution *ધોરણ: 10 ગણિત* 

https://youtu.be/wbHPj75SrXg

📚Student Difficult Problem Solution *ધોરણ: 12 Account*

https://youtu.be/Q71eB-VNm88


📚Student Difficult Problem Solution *ધોરણ: 12 Statistics*

https://youtu.be/aijVk-O_ZlI


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Friday, September 11, 2020

Home Learning of 12th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 12/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️🔰📚ધોરણ-3 પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ*

https://youtu.be/xArkT0biQqg


*✍️🔰📚ધોરણ-4 પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ*

https://youtu.be/GsSl4TSFnfg


*✍️🔰📚ધોરણ-5 પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ*

https://youtu.be/7szmzi7t9fU


*✍️🔰📚ધોરણ:6 ગણિત/સામાજિક વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/kOt81OuRCq8


*✍️🔰📚ધોરણ-7 ગણિત/અંગ્રેજી*

https://youtu.be/ahpRg6jsVeM

*✍️🔰📚ધોરણ-8 ગણિત/અંગ્રેજી*

https://youtu.be/9_gwUv7U5dk


*✍️🔰📚ધોરણ-9 ગણિત*

https://youtu.be/R2V8i6Mwp2o


*✍️🔰📚ધોરણ-11 ગણિત*

https://youtu.be/gQd_ndhFM64


📚🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏📚

Thursday, September 10, 2020

Home Learning of 11th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 11/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️🔰📚ધોરણ-3 ગણિત*

https://youtu.be/rw-uuv4fvBI


*✍️🔰📚ધોરણ-4 ગણિત*

https://youtu.be/0TiBWmL4UQM


*✍️🔰📚ધોરણ-5 ગણિત*

https://youtu.be/yfWRzxUivdU


*✍️🔰📚ધોરણ:6 વિજ્ઞાન/સામાજિક વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/mmQRxZ4JaXA


*✍️🔰📚ધોરણ-7 વિજ્ઞાન/સામાજિક વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/1M_bXtfXepo


*✍️🔰📚ધોરણ-8 વિજ્ઞાન/સામાજિક વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/WBwmtYY9TeM

*✍️🔰📚ધોરણ-9 ગણિત*

https://youtu.be/FhF2DXNhvFc


*✍️🔰📚ધોરણ-11 ગણિત*

https://youtu.be/FEd7vUpthYQ


Wednesday, September 9, 2020

Home Learning of 10th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 10/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️🔰📚ધોરણ-3 ગુજરાતી*

https://youtu.be/udDua5Ri6Jc


*✍️🔰📚ધોરણ-4 ગુજરાતી*

https://youtu.be/8EDMdhLSISQ


*✍️🔰📚ધોરણ-5 અંગ્રેજી*

https://youtu.be/nFkk9Ogaf8o


*✍️🔰📚ધોરણ:6 સામાજિક વિજ્ઞાન/હિન્દી*

https://youtu.be/eYtjLUqqbOo


*✍️🔰📚ધોરણ-7 સામાજિક વિજ્ઞાન/હિન્દી*

https://youtu.be/A-0OUxFh9Y0


*✍️🔰📚ધોરણ-8 સામાજિક વિજ્ઞાન/હિન્દી*

https://youtu.be/XxyoloB9Wic


*✍️🔰📚ધોરણ-9 ગણિત*

https://youtu.be/ikVPuDdRHHw


*✍️🔰📚ધોરણ-11 ગણિત*

https://youtu.be/AFx-TSH3A3g


Tuesday, September 8, 2020

Home Learning of 9th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 09/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️🔰📚ધોરણ-3 પર્યાવરણ આસપાસ*

https://youtu.be/Ftjb5toxAXo


*✍️🔰📚ધોરણ-4 પર્યાવરણ આસપાસ*

https://youtu.be/owZ9iJKiM-E


*✍️🔰📚ધોરણ-5 ગણિત*

https://youtu.be/PaOaQTWdgQQ


*✍️🔰📚ધોરણ:6 ગણિત/અંગ્રેજી*

https://youtu.be/bJoUtCM4QTk


*✍️🔰📚ધોરણ-7 ગણિત/અંગ્રેજી*

https://youtu.be/-aubuEAIyho


*✍️🔰📚ધોરણ-8 ગણિત/અંગ્રેજી*

https://youtu.be/zGKx1bjhMcs


*✍️🔰📚ધોરણ-9 ગણિત*

https://youtu.be/L-USpgq80pQ


*✍️🔰📚ધોરણ-11 ગણિત*

https://youtu.be/q0g5TNVqiIE


*📚📚T-Education📚📚*

Home Learning of 8th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 08/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️🔰📚ધોરણ-3 ગણિત*

https://youtu.be/2mZTdFhTtxE


*✍️🔰📚ધોરણ-4 ગણિત*

https://youtu.be/WQ-P0lKMpX8


*✍️🔰📚ધોરણ-5 હિન્દી*

https://youtu.be/RcvhqJvhXGg


*✍️🔰📚ધોરણ:6 વિજ્ઞાન/સામાજિક વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/LqYlEiSleZM


*✍️🔰📚ધોરણ-7 વિજ્ઞાન/સામાજિક વિજ્ઞાન*

https://youtu.be/EGkC4JlWgm0


*✍️🔰📚ધોરણ-8 વિજ્ઞાન/ચિત્રકામ*

https://youtu.be/xSSH4yeIim8


*✍️🔰📚ધોરણ-10 ગણિત*

https://youtu.be/WKoXYHa0XCU


*✍️🔰📚ધોરણ-11 ગણિત*

https://youtu.be/bZHrK2WchmA


*📚📚T-Education📚📚*

Sunday, September 6, 2020

Home Learning of 7th September 2020

 *✍️🔰📚તા. 07/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેકટ યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️🔰📚ધોરણ-3 ગુજરાતી*

https://youtu.be/4yazENGJqJU


*✍️🔰📚ધોરણ-4 ગુજરાતી*

https://youtu.be/jnkLw2xdxYY


*✍️🔰📚ધોરણ-5 ગુજરાતી*

https://youtu.be/I3taOhTiLUQ


*✍️🔰📚ધોરણ:6 સામાજિક વિજ્ઞાન/હિન્દી*

https://youtu.be/lJtYs9ub9BA

*✍️🔰📚ધોરણ-7 સામાજિક વિજ્ઞાન/હિન્દી*

https://youtu.be/1l4M0IoiUag


*✍️🔰📚ધોરણ-8 સામાજિક વિજ્ઞાન/હિન્દી*

https://youtu.be/QULHwCk8yP8


*✍️🔰📚ધોરણ-10 ગણિત*

https://youtu.be/ITDFmp9QwUw


*✍️🔰📚ધોરણ-11 ગણિત*

https://youtu.be/maDkxgpESNo

Saturday, September 5, 2020

Home Learning of Class 1 & 2 of 7th September 2020

 *✍️🔰📚 ધોરણ: 1 અને 2 તા. 07/09/2020 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.👇🏽**✍️🔰📚વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*✍️🔰📚ધોરણ-1 ગુજરાતી*

https://youtu.be/z4oqd18akFI

*✍️🔰📚ધોરણ-2 ગુજરાતી*

https://youtu.be/ssUvuWZqb58📚🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏📚