Showing posts with label Reservation. Show all posts
Showing posts with label Reservation. Show all posts

Sunday, August 9, 2020

આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોના (EWS) પ્રમાણપત્રોની માન્યતા 3 વર્ષ કરવા બાબત.

 આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોના (EWS) પ્રમાણપત્રોની માન્યતા 3 વર્ષ કરવા બાબત.સામાજિક ન્યાય ને અધિકારીતા વિભાગના તારીખ- 26/06/2020 ના ઠરાવ અન્વયે તારીખ 25/01/2019 થી 12/09/2019 વચ્ચે ઈશ્યૂ થયેલા EWS પ્રમાણપત્રોની ઇશ્યુ થયેલ તારીખથી 3 વર્ષ માન્ય ગણવામાં આવશે એવો ઠરાવ કરવામાં આવેલ છે.


હવેથી દરેક શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આ તારીખ સુધીમાં ઇશ્યુ થયેલા પ્રમાણપત્ર 3 વર્ષની મુદત માટે માન્ય ગણાશે. પરંતુ આના માટે એક શરત પણ છે કે આ 3 વર્ષના સમયગાળામાં લાભાર્થીની આવકમાં પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરી આવક કરતા વધારો થયેલ નથી એવું એક પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે.


વધુ માહિતી માટે પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરો.